Aeroforce


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AeroForce Paramotor Sport

Definities

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport, gevestigd te Harderwijk onder KVK nr. 72053739
 2. 2. Klant: degene met wie AeroForce Paramotor Sport een overeenkomst is aangegaan
 3. 3. Partijen: AeroForce Paramotor Sport en klant samen
 4. 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden bestellingen, overeenkomsten, opleidingen en leveringen van diensten of producten door of namen AeroForce Paramotor Sport
 2. 2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullen en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. 1. Alle prijzen die AeroForce Paramotor Sport hanteert zijn euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals administratiekosten heffingen , reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. 2. Alle prijzen die AeroForce Paramotor Sport hanteert voor zijn producten of diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan AeroForce Paramotor te allen tijde wijzigen.
 3. 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of diensten of onderdelen daarvan die AeroForce Paramotor Sport niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeen komst, kunnen aanleidingen geven tot prijsverhoging.
 4. 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. 5. De prijs met verstrekking tot een dienstverlening wordt door AeroForce Paramotor Sport vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 6. 6. De prijs wordt berekend volgen de gebruikelijke uurtarieven van AeroForce Paramotor Sport, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. 7. Indien partijen voor een dienstverlening door AeroForce Paramotor Sport een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. 8. AeroForce Paramotor sport is gerechtigs om tot 10% van de richtprijs af te wijken
 9. 9. Indien de richtprijs meet dan 10% hoger uit gaat vallen, dient AeroForce Paramotor Sport de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdrachten te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. 11. AeroForce Paramotor Sport heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
 12. 12. Voorafgaand ervan zal AeroForce Paramotor Sport prijsaanpassingen meedelen aan de klant
 13. 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst et AeroForce Paramotor Sport op te zeggen indien hij niet akkoord gat met de prijsverhoging

Betaling en betalingstermijn

 1. 1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan AeroForce Paramotor Sport betalen, tenzij partijen hierover anderen afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betaaltermijn heeft voldoen, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat AeroForce Paramotor Sport de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 3. 3. AeroForce Paramotor Sport behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stelling van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 4. 4. Er wordt geen (opleiding)geld terugbetaald, het opleidingsgeld vervalt na 12 maanden en is niet overdraagbaar aan derden.
 5. 5. De opleiding dient in 18 maanden, gerekend vanaf factuurdatum, te worden afgerond. Voor de Klant vervalt 18 maanden na factuurdatum elk recht op verdere deelname aan opleiding.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is AeroForce Paramotor Sport gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maan voor een hele maand wordt aangerekend.
 2. 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan AeroForce Paramotor Sport.
 3. 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. 4. Wanneer de kant niet tijdig betaalt, mag AeroForce Paramotor Sport zijn verplichting opschorten totdat de kant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. 5. In geval van liquidatie, faillissement beslag of surseance van betaling aan de zijde van de kant, zijn de vorderingen van Aeroforce Paramotor Sport op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. 6. Weigert de klant zijn medewering aan de uitvoering van de overeenkomst door AeroForce Paramotor Sport, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan AeroForce Paramotor Sport te betalen.

Recht van reclame

 1. 1. Zodra de klant in verzuim is, is AeroForce Paramotor Sport gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. 2. AeroForce Paramotor Sport roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. 3. Zodra de klant op de hoogte i gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan AeroForce Paramotor Sport, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. 4. De kosten voor het terughalen 0f- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van AeroForce Paramotor Sport heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan AeroForce Paramotor Sport.
 3. 3. AeroForce Paramotor Sport is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de kant mogelijkerwijs lijdt als gevolgd van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan AeroForce Paramotor Sport te verrekenen met een vordering op AeroForce Paramotor Sport.

Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van AeroForce Paramotor Sport op grond van wat voor met AeroForce Paramotor Sport gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. 2. Tot die tijd kan AeroForce Paramotor Sport zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. 4. Indien AeroForce Paramotor Sport een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft AeroForce Paramotor Sport het recht om schadevergoeding, gederfde winsten en rente te vorderen.

Verzekering

 1. 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffing – en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van AeroForce Paramotor Sport die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. 2. De klant geeft op eerste verzoek van AeroForce Paramotor Sport de polis van deze verzekering ter inzage.
 3. 3. AeroForce Paramotor Sport heeft geen verzekering voor schade of letsel of dood van de klant.
 4. 4. De klant is zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de cursus een verzekering af te sluiten die het risico van (letsel)schade, veroorzaakt door paramotor vliegen, (voldoende) afdekt.
 5. 5. De klant dient zelf een WA verzekering voor het paramotor vliegen af te sluiten. De aansprakelijkheidsdekking hiervan is minimaal €500.000,- ten opzichte van derden.

Bewaring

 1. 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van het voortijdig dan wel verlate afname van producten en/of diensten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/installatie

Hoewel AeroForce Paramotor Sport zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid, behalve in geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor AeroForce Paramotor Sport enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
 2. 2. AeroForce Paramotor Sport heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 3. 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant
 4. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat AeroForce Paramotor Sport tijdelijk kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
 5. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat AeroForce Paramotor Sport tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomsten komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart AeroForce Paramotor Sport tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door AeroForce Paramotor Sport geleverde producten en/of diensten

Klachten

 1. 1. De klant dient een door AeroForce Paramotor Sport geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventiele tekortkomingen
 2. 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst aan het hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant AeroForce Paramotor Sport daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
 3. 3. Consumenten dienen AeroForce Paramotor Sport uiterlijk vinnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen
 4. 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat AeroForce Paramotor Sport in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat AeroForce Paramotor Sport gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan AeroForce Paramotor Sport
 2. 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling AeroForce Paramotor Sport daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Risico en schade

 1. 1. Deelname door de klant aan een paramotor opleiding is volledig voor eigen risico.
 2. 2. De klant is zich ervan bewust de geleverde diensten (paramotor cursus) tot de risicosporten behoort en ondanks het in acht nemen van gepaste zorgvuldigheidsmaatregelen en ideale weersomstandigheden tot ernstige ongevallen kan leiden met zelfs de dood als gevolg. Deelname aan een opleiding geschiedt op eigen risico van de Klant
 3. 3. Voor Paramotor opleiding is een goede gezondheid vereist. De klant is verplicht bij aanvang van de cursus een eigen medische verklaring naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Deze medische verklaring word aangehecht aan het logboek. De klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de medische verklaring.
 4. 4. AeroForce Paramotor Sport heeft geen verzekering voor schade of letsel of dood van de klant. Deelname aan een opleiding is uitgesloten indien de klant voorafgaand aan de cursus geen verzekering heeft afgesloten die het risico van (letsel)schade, veroorzaakt door paramotor vliegen, (voldoende) afdekt.
 5. 5. De klant dien zelf een WA verzekering voor het paramotor vliegen af te sluiten. De aansprakelijkheidsdekking hiervan is minimaal €500.000,- ten opzichte van derden.
 6. 6. De klant zal zich tijdens het uitoefenen van paramotor activiteiten zo gedragen dat hij op geen enkele wijze gevaar oplevert voor andere personen
 7. 7. De door de klant veroorzaakte schades aan het schoolmateriaal komen voor rekening van de klant.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als AeroForce een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijke aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij p grond van de overeenkomst aan AeroForce Paramotor Sport verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid AeroForce Paramotor Sport

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt, en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. 2. Indien AeroForce Paramotor Sport aansprakelijk is voor enige schade is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst
 3. 3. AeroForce Paramotor Sport is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden
 4. 4. Indien AeroForce Paramotor Sport aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dar door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van AeroForce Paramotor Sport vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer AeroForce Paramotor Sport toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. 2. Is de nakoming van de verplichtingen door AeroForce Paramotor sport niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AeroForce Paramotor Sport in verzuim is,
 3. 3. AeroForce Paramotor Sport heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien AeroForce Paramotor Sport kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AeroForce Paramotor Sport in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan AeroForce Paramotor Sport kan worden toegerekend in een van de wil van AeroForce Paramotor Sport onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AeroForce Paramotor Sport kan worden verlangd.
 2. 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, pandemie, etc.; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telefoonstoringen; computervirussen stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor AeroForce Paramotor Sport 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AeroForce paramotor Sport er weer aan kan voldoen.
 4. 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
 5. 5. AeroForce Paramotor Sport is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolgd van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomt voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. 1. AeroForce Paramotor Sport is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal AeroForce Paramotor Sport zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. 4. Consumenten zin gerechtigd bij een wezenlijke wijzigingen van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtstbij in de buurt komt van wat AeroForce Paramotor Sport bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AeroForce Paramotor Sport is gevestigd/praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01-06-2018 te Harderwijk